Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.

Vår Uppförandekod

Våra värderingar – Trygga, Utvecklande, Värdeskapande och Engagerade är en stabil grund i vår verksamhet och våra dagliga ledstjärnor. Vår uppförandekod grundar sig i våra värderingar och vägleder oss i mötet med såväl våra kunder, leverantörer som varandra. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer och underleverantörer står bakom och följer vår uppförandekod. Vi vill ha ett transparent företagsklimat där vi tack vare vår starka kultur levererar värde och skapar trygga relationer till varandra och till våra kunder.

Inom koncernen i Tuve Bygg verkar vi för ett ansvarsfullt företagande som bygger på sunda och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och medarbetare. Detta förutsätter en god ekonomi och en lönsam verksamhet samt ett socialt engagemang med hänsynstagande till både människor och miljö. För att uppfylla detta och tydliggöra vad uppförandekoden innebär för oss har vi definierat ett antal grundregler för hur vi agerar. Vår förväntan är att alla anställda inom Tuve Bygg-koncernen, våra leverantörer och entreprenörer som vi engagerar, ska arbeta proaktivt och systematiskt för att uppförandekoden efterlevs.

Mänskliga rättigheter

Alla internationellt deklarerade mänskliga rättigheter ska stödjas, respekteras och följas. Människor och företag som engageras av bolag inom Tuve Bygg-koncernen ska inte diskrimineras i någon form utan behandlas med respekt och värdighet.

Korruption

Vi arbetar för en god affärsetik och följer kollektivavtal relevanta för verksamheten. Ingen form av korruption, utpressning, mutor eller otillbörliga betalningar till eller från anställda eller organisationer tolereras. Gåvor och andra förmåner skall överstämma med nationell lagstiftning.

Konfidentiell information som rör våra kunders verksamhet får endast användas för det ändamål den är avsedd.

Arbetsrätt

Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar för det aktuella landet. Ingen form av tvångsarbete eller barnarbete får förekomma. Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för alla som utför någon form av tjänst eller leverans till bolag inom Tuve Bygg-koncernen

Miljö

Våra arbetsplatser ska vara utformade så att arbetsmiljön är säker att vistas i och vi arbetar systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra miljö och hälsa. Vi arbetar aktivt för att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt för att effektivisera energi- och resursanvändning för att minimera negativ miljöpåverkan ur ett miljöperspektiv.

Visselblåsning

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Tuve Bygg uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Tuve Bygg anmäler detta genom visselblåsarfunktionen. Visselblåsarfunktionen syftar till att skapa möjlighet att påtala allvarliga missförhållanden på ett säkert sätt så att dessa kan åtgärdas så effektivt som möjligt.

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport såtillvida du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv och alla ärenden hanteras med total sekretess.

Klicka här för att komma till Tuve Byggs och Hedin Groups visselblåsarfunktion.

En rygg på en byggarbetare som kollar ut ur bild
Drönarbild av en byggarbetsplats

Скачать - RU

Pdf – code of conduct

preuzimanje datoteka - HR

Pdf – code of conduct